Skip to main content

Privacy- en cookieverklaring

Via onze website kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze website kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Uw naam
E-mailadres
IP-adres

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
het verbeteren van onze website

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we uw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.

Verstrekken aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan andere partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang is afgeschermd. Onze website is voorzien van een SSL/TLS-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden.

Google Analytics en cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics, een web analytics service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “first-party cookies”. Deze cookies helpen te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen niet op andere domeinen worden gelezen. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Enig persoonlijk identificeerbare informatie wordt nadrukkelijk niet meegegeven, zo ook niet uw IP-adres. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wij hebben Google Analytics in overeenstemming met de Handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacyvriendelijk ingesteld doordat:

 • wij met Google een verwerkersovereenkomst hebben gesloten;
 • de gegevens anoniem worden verwerkt en dus niet zijn terug te voeren op het individu;
 • wij de optie ‘gegevens delen’ hebben uitgeschakeld;
 • door ons geen gebruik wordt gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.
Social media

U treft buttons aan van Facebook, Twitter en LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of een verzoek tot het intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons toezenden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.